Data: 
Sábado, 30 Mayo, 1998 - 23:00
Estil: 

Larry Martin Band