Skip to main content

Grup fotogràfic - Àrea d’Activitats Amics de les Arts i Joventuts Musicals

1r CONCURS DE JAZZ AL CARRER

36 Festival de Jazz Terrassa

Plaça Vella 18 de març i 1 d’abril

Plaça Catalunya 19 de març i 2 d’abril

Pícnic Jazz 26 de març 

El Concurs de fotografia de JAZZ AL CARRER emmarcat en el 36 Festival de Jazz Terrassa estarà coordinat pel Grup fotogràfic de la entitat. Amb aquest concurs pretenem que el seguiment que es fa a la ciutat del Festival de Jazz, concretament dels actes corresponents al JAZZ AL CARRER i posar-lo a l’abast de tothom mitjançant una disciplina artística que li escau perfectament, la fotografia.

El període hàbil per participar en el concurs es des del 15 de març al 2 d’abril del 2017.

BASES

1 - Participants:
Tothom que ho desitgi prèvia inscripció i abonament dels drets de participació
2 - Inscripció:
A Secretaria d’Amics de les Arts i Joventuts Musicals de Terrassa carrer de Sant Pere 46, 1r en els horaris de la entitat.
Matins de dimarts a dijous de 9:00 a 13:00 hores.
Tardes de dilluns a divendres de 17:00 a 20:00 hores.
3 - Drets d’inscripció:
10,00 euros que s’abonaran a Secretaria en el moment de fer la inscripció.
4 - Admissió:
El termini d’admissió comença el 17 de febrer i acaba el 31 de març de 2017
5 - Tema:
Seguiment dels actes del JAZZ AL CARRER 2017 en les diferents sessions de la Plaça Vella, els dies 18 de març i 1 d’abril, Plaça Catalunya, 19 de març i 2 d’abril i el Pícnic Jazz al Parc de Vallparadís el dia 26 de març
6 - Modalitat:
Color, o monocrom. No s’admetran modificacions digitals que alterin la realitat.

7 - Lliurament:
Únicament s'admetran obres en format JPEG i amb una mida mínima de 3.000 píxels pel costat més llarg i un pes màxim de fitxer de 8 Mb
Presencialment o per correu postal: Els participants presentaran en un sobre les fotos gravades en CD o DVD indicant «CONCURS JAZZ al CARRER 2017» i en el qual figuri el nom de cadascuna de les fotografies que es presenten, amb l'estructura que s'indica més endavant.
Presentació per correu electrònic:
Caldrà remetre-ho a l'adreça concursfotojazz@gmail.com
indicant en l'assumpte del correu «CONCURS JAZZ AL CARRER 2017» i adjuntant les fotografies que es presenten a concurs.
Important: És imprescindible que en els arxius es faci constar el Nom i Cognoms de l’autor, pseudònim i títol de les obres presentades. Cal adjuntar també un arxiu en format Word indicant les següents dades: Nom i Cognoms, pseudònim, adreça, telèfon i correu electrònic de contacte. Tot arxiu que no reuneixi aquestes dades quedarà exempt del concurs. Cada participant utilitzarà el mateix pseudònim per a totes les fotografies que presenti. Es poden presentar un màxim de 3 fotografies per participant. Les imatges no podran dur signatura ni cap tipus d’identificació.
8 – Termini de lliurament:
Fins el dia 10 d’abril de 2017, inclòs
9 - Premis:
1r Premi: 200,00 euros
2n Premi: 100,00 euros
3r Premi: 2 entrades per la Temporada Estable de Jazz, teatre o música
Finalistes: Diploma acreditatiu.
Seran finalistes tots aquells concursants que les seves fotografies hagin concursat pel 3r premi.

10 – Veredicte i Lliurament dels premis:
El veredicte, que serà inapel·lable es comunicarà als participants, junt amb la data i el lloc de l’entrega de premis.
11 - Propietat de les obres:
Tots els participants conservaran els drets d’autor de les seves obres, però n’hauran de cedir temporalment els drets d’ús en favor d’Amics de les Arts i Joventuts Musicals de Terrassa per dur a terme una exposició. Finalment, els participants cediran a Amics de les Arts i Joventuts Musicals de Terrassa el dret d’ús de les obres presentades, per a la difusió del Concurs a través de la pròpia pàgina web d’Amics de les Arts i Joventuts Musicals de Terrassa i de les xarxes socials.
12 - Recollida de les fotografies:
La recollida de les fotografies exposades es durà a terme a la seu d’Amics de les Arts i Joventuts Musicals de Terrassa, al carrer Sant Pere, 46 1r de Terrassa en l’horari d’atenció al públic de la entitat. Veure l’apartat 2 - Inscripció.
Estaran a disposició dels seus autors a partir d’una data encara per determinar que es comunicarà per correu electrònic. Els participants tindran dos mesos per recollir les obres, en cas de no fer-ho s’entendrà que hi renuncien i quedaran en propietat d’Amics de les Arts i Joventuts Musicals de Terrassa per fer-ne ús posteriorment sense ànim de lucre.

13 - Compromís d’autoria:
Els participants del concurs declaren ser els autors de les fotografies presentades i tenir els drets sobre les mateixes.
La participació en el concurs suposa l’acceptació d’aquestes bases.
14 - Aclariments:
L’organització es reserva el dret de modificar en algun punt d’aquestes bases i resoldrà qualsevol dubte sobre la seva interpretació així com tots aquells aspectes no previstos.

INSCRIPCIONS: info@amicsdelesarts-jjmm.cat

MÉS INFORMACIÓ: concursfotojazz@gmail.com

Amics de les Arts i Joventuts Musicals - Grup Fotogràfic

C/ Sant Pere, 46, 1r • 08221 Terrassa (BCN) - T 93 785 92 31

fotografiamics@gmail.com - www.amicsdelesarts-jjmm.cat

 

Imatges