El Club de Jazz

Sens dubte l'activitat més intensa de Jazz Terrassa és la promoció de concerts, tant dels que constitueixen la Temporada anual com el Festival. Però Jazz Terrassa no és només un promotor de concerts. Totes les activitats relacionades amb la música de jazz tenen cabuda en el club.

La Nova Jazz Cava és el marc ideal per a l'audició del fons discogràfic propi del club, per a la consulta de publicacions especialitzades i per a una intensa relació social. Alhora serveix als músics associats coma a local d'assaig, fora dels horaris d'obertura. Jazz Terrassa ofereix també el servei d'agència de contractació a qualsevol promotor de concerts interessat en els músics i grups que hi estan associats.

Tot i que Jazz Terrassa no considera l'ensenyament com un dels seus propis camps d'acció, degut a l'especialització que requerreix, hi col.labora intensament, sobretot en el camp de la pràctica, possibilitant els contactes entre músics veterans i principiants, i permetent a aquests l'actuació en públic. L'expansió d'aquestes activitats i l'obertura de noves, dins del marc de l'aprofondiment, reflexió i debat entorn del jazz, està oberta, evidentment, a iniciatives i les aportacions dels socis del club.

TEMPORADA ESTABLE DE JAZZ

La inauguració de la Nova Jazz Cava el febrer de 1994 va permetre la recuperació de la Temporada de Jazz, interrompuda des que el 1985 es va tancar la vella Jazz Cava.

La Temporada és la programació estable al llarg de tot l'any, amb l'únic parèntesi dels mesos d'estiu. L'objectiu del club Jazz Terrassa és oferir el màxim nombre possible de concerts, el que está evidentment condicionat per les disponibilitats econòmiques i per la resposta del públic. Amb aquest objectiu d'una programació intensa es vol donar resposta a la realitat de la producció jazzística actual.

Efectivament, la música de jazz gaudeix actualment d'una expansió extraordinària, caracteritzada per la dissolució dels criteris únics, monolítics i per l'experimentació en molts camps, fusionant les tendències més diverses. Aquesta diversitat conviu i es nodreix dels estils consolidats, als que el llenguatge personal de cada músic permet enriquir constantment. Al mateix temps s'està incrementant constantment el nombre de músics en actiu, amb el què l'oferta és immensa, no només en diversitat sinó també en quantitat. La temporada s'estructura en diversos tipus de concerts, amb una diversitat susceptible de variacions o evolució al llarg del temps, però establerta actualment amb la següent tipologia: Concerts generals, programant una mostra representativa de les diverss tendències vigents en el panorama jazzístic actual, tant internacional com local.

Habitualment amb concerts divendres i dissabtes nits, Jam Sessions tots els dijous nit, a quartet fix inicial i amb músics convidats o espontanis.