DAVID GARCIA GRUP + Convidats

Tuesday, 15 July, 2003 - 22:30

Pau Bombardó Grup + Convidats

Tuesday, 1 October, 2002 - 22:30

David García Grup + Convidats

Tuesday, 18 June, 2002 - 22:30

Guim G.Balasch Grup + Convidats

Tuesday, 3 July, 2001 - 22:30

Jordi Farrés Grup + Convidats

Tuesday, 5 June, 2001 - 22:30

Xavier Hinojosa Grup + Convidats

Tuesday, 8 May, 2001 - 22:30

Enric Carreras Grup + Convidats

Tuesday, 30 January, 2001 - 22:30

Jordi Gardeñas Grup + Convidats

Tuesday, 12 December, 2000 - 22:30

Marc Ayza Grup + Convidats

Tuesday, 18 July, 2000 - 22:30

Guim García Grup + Convidats

Tuesday, 28 December, 1999 - 22:30

Guim García Grup + Convidats

Tuesday, 21 December, 1999 - 22:30

Guim García Grup + Convidats

Tuesday, 14 December, 1999 - 22:30

Guim García Grup + Convidats

Tuesday, 7 December, 1999 - 22:30

Guim Garcia grup + convidats

Tuesday, 29 June, 1999 - 22:30

Guim Garcia Grup + Convidats

Tuesday, 22 June, 1999 - 22:30