JAI JAZZ BANDA

diumenge, 19 maig, 1985 - 19:00

JAI JAZZ BANDA

dissabte, 18 maig, 1985 - 23:30

MATTHEW SIMON QUARTET

diumenge, 12 maig, 1985 - 19:00

MATTHEW SIMON QUARTET

dissabte, 11 maig, 1985 - 23:30