JAI JAZZ BANDA

diumenge, 19 maig, 1985 - 19:00

JAI JAZZ BANDA

dissabte, 18 maig, 1985 - 23:30

JAI JAZZ BANDA

diumenge, 10 octubre, 1982 - 18:30

JAI JAZZ BANDA

dissabte, 9 octubre, 1982 - 23:00

JAI JAZZ BANDA

diumenge, 24 gener, 1982 - 18:30

JAI JAZZ BANDA

dissabte, 23 gener, 1982 - 23:30

The Dixielanders

diumenge, 7 desembre, 1975 - 18:30

The Dixielanders

dissabte, 6 desembre, 1975 - 23:00

Dixieland Six

diumenge, 28 març, 1971 - 18:00

Dixieland Six

dissabte, 27 març, 1971 - 23:00