JAI JAZZ BANDA

diumenge, 19 maig, 1985 - 19:00

JAI JAZZ BANDA

dissabte, 18 maig, 1985 - 23:30

JAI JAZZ BANDA

diumenge, 10 octubre, 1982 - 18:30

JAI JAZZ BANDA

dissabte, 9 octubre, 1982 - 23:00

DOLORES MARCH QUINTET

diumenge, 14 febrer, 1982 - 18:30

DOLORES MARCH QUINTET

dissabte, 13 febrer, 1982 - 23:30

JAI JAZZ BANDA

diumenge, 24 gener, 1982 - 18:30

JAI JAZZ BANDA

dissabte, 23 gener, 1982 - 23:30

4 x JAZZ

diumenge, 8 juny, 1980 - 18:30

4 x JAZZ

dissabte, 7 juny, 1980 - 23:30

4 x JAZZ

dissabte, 7 juny, 1980 - 00:00

CADAQUÈS ENSEBMLE

diumenge, 14 gener, 1979 - 18:30

CADAQUÈS ENSEBMLE

dissabte, 13 gener, 1979 - 23:30

4 X JAZZ

diumenge, 14 maig, 1978 - 23:30

Dixieland Six

diumenge, 28 març, 1971 - 18:00