JAI JAZZ BANDA

diumenge, 19 maig, 1985 - 19:00

JAI JAZZ BANDA

dissabte, 18 maig, 1985 - 23:30

JAI JAZZ BANDA

diumenge, 10 octubre, 1982 - 18:30

JAI JAZZ BANDA

dissabte, 9 octubre, 1982 - 23:00

JAI JAZZ BANDA

diumenge, 24 gener, 1982 - 18:30

JAI JAZZ BANDA

dissabte, 23 gener, 1982 - 23:30

JAI JAZZ BANDA

diumenge, 12 juny, 1977 - 18:30

JAI JAZZ BANDA

dissabte, 11 juny, 1977 - 23:00

JAI JAZZ BANDA

diumenge, 5 desembre, 1976 - 18:30

JAI JAZZ BANDA

dissabte, 4 desembre, 1976 - 23:00

Dixieland Jazz Band

diumenge, 8 febrer, 1976 - 18:30

Dixieland Jazz Band

dissabte, 7 febrer, 1976 - 23:00

Dixieland Jazz Band

dimarts, 25 març, 1975 - 20:00

Dixieland Jazz Band

dilluns, 24 març, 1975 - 20:00

Dixieland Jazz Band

dijous, 17 octubre, 1974 - 23:00