Jai Jazz Banda

diumenge, 25 abril, 1976 - 18:30

Jai Jazz Banda

dissabte, 24 abril, 1976 - 23:00

Dixieland Jazz Band

diumenge, 8 febrer, 1976 - 18:30

Dixieland Jazz Band

dissabte, 7 febrer, 1976 - 23:00

Dixieland Jazz Band

dimarts, 25 març, 1975 - 20:00

Dixieland Jazz Band

dilluns, 24 març, 1975 - 20:00

Dixieland Jazz Band

dijous, 17 octubre, 1974 - 23:00

Dixieland Jazz Band

dissabte, 28 setembre, 1974 - 23:00

Dixieland Jazz Band

divendres, 27 setembre, 1974 - 23:00

Dixieland Jazz Band

diumenge, 19 maig, 1974 - 18:30