JAI JAZZ BANDA

diumenge, 19 maig, 1985 - 19:00

JAI JAZZ BANDA

dissabte, 18 maig, 1985 - 23:30

JAI JAZZ BANDA

diumenge, 10 octubre, 1982 - 18:30

JAI JAZZ BANDA

dissabte, 9 octubre, 1982 - 23:00

JAI JAZZ BANDA

diumenge, 24 gener, 1982 - 18:30

JAI JAZZ BANDA

dissabte, 23 gener, 1982 - 23:30

CADAQUÈS ENSEBMLE

diumenge, 14 gener, 1979 - 18:30

CADAQUÈS ENSEBMLE

dissabte, 13 gener, 1979 - 23:30

JAI JAZZ BANDA

diumenge, 22 octubre, 1978 - 18:30

JAI JAZZ BANDA

dissabte, 21 octubre, 1978 - 23:30

JAI JAZZ BANDA

diumenge, 12 juny, 1977 - 18:30

JAI JAZZ BANDA

dissabte, 11 juny, 1977 - 23:00

JAI JAZZ BANDA

diumenge, 5 desembre, 1976 - 18:30

JAI JAZZ BANDA

dissabte, 4 desembre, 1976 - 23:00